w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez W. Cyprych, A. Majdzik, A. Pawełoszek   

Dodatkowe szanse rozwoju

Szybkie tempo rozwoju cywilizacyjnego wymaga uczenia się przez całe życie, bo tylko ciągłe zdobywanie nowych umiejętności zapewnia możliwość wykonywania pracy dającej satysfakcję, zarówno osobistą, jak i finansową. Aby stworzyć uczniom gminy Lipie jak najlepsze szanse pełnego rozwoju ich predyspozycji i umiejętności, w bieżącym roku szkolnym rozpoczęła się realizacja dwuletniego projektu Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu – działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.4.

Państwa Unii Europejskiej ustaliły zestaw ośmiu kompetencji kluczowych, niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie. Są to: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, umiejętność uczenia się.

Projekt realizowany przez uczniów szkół podstawowych w Lipiu, Lindowie i Parzymiechach oraz gimnazjów w Lipiu i Parzymiechach dotyczy 5 z nich, tj.: kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych (biologia, przyroda, chemia), porozumiewania się w językach obcych, kompetencji informatycznych, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz umiejętności uczenia się.

Realizacja projektu odbywać będzie się w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających, a także warsztatów. Oprócz różnorodnych zajęć dla uczniów, zaplanowano także doskonalenie nauczycieli. Przewidziano również zakup pomocy dydaktycznych, w tym: nowego wyposażenia dla 2 pracowni komputerowych, monitora interaktywnego 65’, tablicy multimedialnej, 3 kserokopiarek, 44 tabletów dla uczniów oraz 5 zestawów pomocy do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Ogólna wartość projektu realizowanego od września 2017 r. do czerwca 2019 r. wynosi 1 419 046,0 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne 1 277 141,0 zł, a wkład własny rzeczowy gminy Lipie 141 904,0 zł.