w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

XXXIX Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 16 listopada 2017 roku /czwartek/ o godz.1100 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja na temat organizacji publicznego transportu zbiorowego w kontekście dowozu uczniów z gminy Lipie do szkół średnich – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego, Krzysztof Nowak.
 8. Informacja dotycząca procedur zarządzania kryzysowego w gminie Lipie oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mariusz Pilśniak.
 9. Informacja na temat zakupionego samochodu pożarniczego dla OSP Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 10. Omówienie stanu przygotowań gminy Lipie do sezonu zimowego 2017/2018 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Ewa Wieloch.
 11. Informacja na temat zmiany numeracji domów w Wapienniku; przedstawienie pisma skierowanego do Starosty Kłobuckiego w sprawie zwolnienia z opłat w związku ze zmianą numeracji – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 12. Przedstawienie aktualnego stanu działań inwestycyjnych w gminie Lipie:Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  1. Kanalizacja Lipie – Napoleon – Parzymiechy (budowa sieci, przyłącza, przepięcia) – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  2. Remont placu szkolnego w ZS-P w Parzymiechach, w tym budowa przyłącza wodociągowego dla ZS-P w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  3. Remont hydroforni w Wapienniku - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  4. Oświetlenie uliczne planowane do realizacji w II półroczu 2017 r. - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  5. Remont remizy w Natolinie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  6. Remont placu przed remizą w Zimnowodzie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
  7. Odbiór techniczny drogi w Wapienniku oraz rozdysponowanie pozyskanego frezu z tej drogi – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  8. Odbiór techniczny drogi Zagórze II w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  9. Remont placów zabaw w Zimnowodzie i Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
  10. Inwentaryzacja instalacji fotowoltaicznych i wykonanie planu funkcjonalno – użytkowego –Prezes firmy ALT-Energy, Przemysław Stoparek.
 13. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 14. Informacja na temat realizacji przez gminę Lipie wniosków z zebrania wiejskiego w Parzymiechach z dnia 20 września 2017 r. oraz zebrania wiejskiego w Wapienniku z dnia 21 września 2017 r. - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Sobera.
 15. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 16. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.
 17. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 6 października 2017 r. do 16 listopada 2017 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego.(XXXIX/.../2017)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. (XXXIX/.../2017)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.(XXXIX/.../2017)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.(XXXIX/.../2017)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie(XXXIX/.../2017)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(XXXIX/.../2017)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.(XXXIX/.../2017)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie.(XXXIX/.../2017)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie.(XXXIX/.../2017)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2020.(XXXIX/.../2017)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. (XXXIX/.../2017)
 29. .Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z terenu gminy Lipie. (XXXIX/.../2017)
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu, na okres do 3 lat, dotyczących nieruchomości gminy Lipie w Parzymiechach.(XXXIX/.../2017)
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Zbrojewsku.(XXXIX/.../2017)
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Lipie w Natolinie ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością gruntową przejazdu i przechodu.(XXXIX/.../2017)
 33. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 34. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                                                                     Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                 Zbigniew Bystrzykowski