w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Łosik   

Jak uzyskać paszport?

Jeśli Państwa paszport stracił ważność lub chcecie go wymienić przed zaplanowanym wypoczynkiem - nawet jeżeli nie utracił jeszcze ważności, należy udać się do jednego z punktów paszportowych i złożyć wniosek paszportowy.

Informacje ogólne dla osoby pełnoletniej:

 • Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście w dowolnym biurze paszportowym na terenie kraju lub w dowolnej ambasadzie/konsulacie RP, po przedstawieniu do wglądu ważnego dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego,
 • Wniosek paszportowy jest dostępny w biurach paszportowych – nie może być wydrukowany ze strony internetowej,
 • Paszport odbiera się osobiście w miejscu złożenia wniosku,
 • Jeżeli osoba posiada ważny paszport, należy go okazać w momencie składania wniosku , przy odbiorze nowego paszportu- „stary” paszport zostanie anulowany,
 • Czas oczekiwania na paszport wynosi do 30 dni – paszporty są realizowane niezwłocznie,
 • Stan realizacji paszportu można sprawdzić za pośrednictwem serwisu:

www.obywatel.gov.pl , wybierając usługę:
”Sprawdź, czy Twój paszport jest gotowy”

 • Paszport traci ważność po upływie 60 dni od dnia, w którym zaszła zmiana danych w nim zawartych ( tj. nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL)
 • Osoba, która utraciła paszport lub której paszport uległ zniszczeniu ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższe biuro paszportowe.

                              

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony czytelnie wniosek o wydanie paszportu:
  w pkt 8 wniosku należy wpisać numer PESEL osoby ubiegającej się o paszport
  - w przypadku obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP nieposiadających numeru PESEL, w celu nadania numeru PESEL, do wniosku
  o wydanie paszportu dołącza się wniosek o nadanie numeru PESEL* oraz przedstawia odpis zupełny polskiego aktu urodzenia lub małżeństwa,

*możliwość złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z ubieganiem się o wydanie dokumentu paszportowego dotyczy obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP

 • Dowód uiszczenia opłaty ( na imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie paszportu) – w przypadku prawa do skorzystania z ulgi albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający to uprawnienie, np.: ważną legitymacje szkolną, studencką, emeryta, rencisty, kombatanta, orzeczenie o niepełnosprawności, Kartę Dużej Rodziny.
 • Kolorowa fotografia biometryczna wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa
  - w przypadku ubiegania się o paszport każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą

W uzasadnionych przypadkach pracownik może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, np.: odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.
Wszelkie dokumenty przedkładane w obcym języku wymagają ich urzędowego tłumaczenia na język polski.

   Okres ważności paszportu:     10 lat od daty jego wydania

Przed wyjazdem należy sprawdzić ważność paszportu i upewnić się co do wymaganego przepisami danego kraju okresu ważności paszportu.

Niektóre kraje wymagają:

 

 • Paszportu o okresie ważności nie krótszym niż 6 miesięcy lub rok,
 • Ważności paszportu (przy wjeździe) dłużej od okresu ważności wizy

 

     Szczegółowe informacje na stronie MSZ : http://www.msz.gov.pl/pl

Więcej informacji na stronach: www.obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice lub www.paszporty.slask.eu oraz http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/paszporty