w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Pilśniak   

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W  2020 ROKU

Na podstawie art.32 ust.1 i ust.3, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn.zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tekst jedn. Dz. U.  z 2017r., poz.1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku ( Dz. U. z 2019r., poz.1981)

informuję, co następuje :  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie w przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 16 stycznia 2020 r.

  1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzona
    w okresie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
  2. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miast i gmin : Kłobuck i Krzepice; gmin: Lipie, Miedźno ,Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka – przeprowadzona zostanie w Kłobucku , przy ul. Spotowej 14  (budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) w okresie od dnia 24 lutego 2020r. do dnia 16 marca 2020 r.
  3. Termin stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej i wzywania do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla GMINY LIPIE wyznaczono na dzień  6 marca 2020 roku.
  4. Do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt.2 i 3 wzywa się :

1/ mężczyzn urodzonych w 2001 roku;

2/ mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;

3/ osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

     a/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem  kwalifikacji wojskowej,

     b/ zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej  ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4/kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U., poz.944),

5/osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do konća roku kalendarzowego, w którym konczą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolnośći do czynnej służby wojskowej.

  1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej wzywane są za pomocą :

1/ OBWIESZCZEŃ Wojewody Śląskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku  o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku - wywieszanych w gablotach sołeckich;

2/ WEZWAŃ IMIENNYCH   wysyłanych z Urzędu Gminy do adresata, nie później niż na 7 dni przed terminem zgłoszenia się do miejsca stawiennictwa w/w.

  1. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt.4.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Opracowano na podstawie

„Obwieszczenia Wojewody Śląskiego…”