w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  22 października 2020 roku /czwartek/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zdalne wystąpienie Prezesa Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie w zakresie możliwości zawarcia porozumienia gminy Lipie z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Lipie za rok szkolny 2019/2020 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Siedlak.
 5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych w 2020 roku - Wójtowi Gminy Lipie – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia i Przewodniczącemu Rady Gminy Lipie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 6. Przedstawienie kierunków rozwoju gminy Lipie w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
 7. Przedstawienie informacji na temat realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez gminę Lipie – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 8. Informacja na temat ograniczeń w realizacji programu „Przeciw grypie 65+” w 2020 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu, Ilona Kubicka. Propozycja zmiany grupy docelowej programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 - 65 w gminie Lipie na lata 2021-2023 „Przeciw grypie 55+”.
 9. Informacja na temat działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny w gminie Lipie w okresie od 01.09.2020 r. do 22.10.2020 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Monika Pyrak.
 10. Informacja na temat dowieszenia opraw LED na istniejących słupach oświetleniowych w gminie Lipie (27 szt.) – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Informacja na temat zakresu rzeczowego prac związanych z dowieszeniem opraw LED na istniejących słupach oświetleniowych oraz prac związanych z budową nowych linii oświetlenia ulicznego (z oprawami LED) w gminie Lipie w odniesieniu do wniosku złożonego przez gminę Lipie do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Przedstawienie informacji na temat prowadzonych egzekucji administracyjnych, tzw. „egzekucji miękkich i twardych” oraz ich efektów w zakresie spłaty zaległych należności za ścieki, wodę, odpady komunalne i podatki lokalne – pracownicy Urzędu Gminy Lipie, Bogdan Gniła i Sylwia Szafer.
 13. Informacja na temat podłączeń nieruchomości w Parzymiechach (ul. Krzepicka, ul. Starowiejska, ul. Ks. Bonawentury Metlera, część ul. Częstochowskiej i część ul. Głębokiej) do gminnej kanalizacji w ramach realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy – etap II” – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 14. Informacja na temat złożonych przez gminę Lipie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne w okresie do 22.10.2020 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 15. Informacja na temat przygotowania gminy Lipie do sezonu zimowego 2020/2021 – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 16. Informacja na temat wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie w roku 2021 oraz ustalenie propozycji wysokości stawki za odbiór tych odpadów – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 17. Informacja na temat ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz opon i dętek podczas drugiej zbiórki, która odbyła się we wrześniu br. - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 18. Informacja na temat poziomu wskaźników recyklingowych odpadów komunalnych w gminie Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 19. Informacja na temat realizacji programów ekologicznych w gminie Lipie w 2020 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Beata Sośniak.
 20. Omówienie wniosków wynikających z przeprowadzonego w dniu 13 października br. spotkania radnych, sołtysa i rady sołeckiej Parzymiech w sprawie sprzedaży części działek nr 333/6 i 333/54 w Parzymiechach dla Dino Polska S.A. - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 21. Informacja na temat obowiązku prowadzenia przez gminę Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 22. Informacja na temat przekazania samorządom nadzoru nad urządzeniami melioracji wodnej – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 23. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 24. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (XXIV/.../2020)
 25. Analiza projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.
 26. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 27. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80+” w gminie Lipie w roku 2020.(XXIV/.../2020)
 28. Analiza projektu uchwały w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.(XXIV/.../2020)
 29. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych.
 30. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski