w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  14 października 2021 roku /czwartek/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Sprawozdanie GKRPA w Lipiu z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku – Przewodnicząca GKRPA w Lipiu, Henryka Siejka.
 4. Wystąpienie Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku - Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni w sprawie realizacji wniosków składanych przez gminę Lipie do PZD w Kłobucku.
 5. Zdalne wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie stanu realizacji prac w zakresie budowy gazociągu na terenie gminy Lipie.
 6. Przedstawienie założeń budżetu gminy na 2022 rok i wpływów do budżetu w 2021 roku – Skarbnik Gminy Lipie, Aneta Łaczmańska.
 7. Wnioski radnych i sołtysów do budżetu gminy na 2022 rok.
 8. Przedstawienie informacji na temat planowanych inwestycji w gminie Lipie w 2022 roku – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych w 2021 roku – Wójtowi Gminy Lipie – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia i Przewodniczącemu Rady Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 10. Informacja na temat wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie w roku 2022 oraz ustalenie propozycji stawki za odbiór tych odpadów – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 11. Informacja na temat ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz opon i dętek podczas drugiej zbiórki, która odbyła się we wrześniu br. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 12. Informacja na temat poziomu wskaźników recyklingowych odpadów komunalnych w gminie Lipie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 13. Informacja na temat notarialnego przekazania drogi w Troninach na rzecz gminy Lipie - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 14. Przedstawienie informacji na temat stanu prac w zakresie procedury sprzedaży mieszkań komunalnych ze starego zasobu nieruchomości – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 15. Informacja na temat sprzedaży hali magazynowej w Parzymiechach - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 16. Analiza możliwości technologicznych przyjmowania ścieków przez  Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Lipiu w kontekście wykonanych w bieżącym roku przyłączy kanalizacyjnych   - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 17. Przedstawienie informacji na temat zrealizowanych w  latach 2011-2021 inwestycji gminnych związanych z wymianą wodociągów z rur AC na rury PE   wraz z omówieniem planu pracy w tym obszarze na 2022 rok – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 18. Informacja dotycząca  realizacji w 2021 roku gminnego Programu wymiany źródeł ciepła  na terenie gminy Lipie oraz programu Czyste powietrze  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Beata Sośniak.
  Propozycje Rady Gminy Lipie w zakresie wprowadzenia zmian w Programie wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Lipie na 2022 rok.
 19. Analiza wysokości stawek podatku od nieruchomości – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Maria Rudlicka.
 20. Analiza wysokości stawek podatku od środków transportowych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Banasiak.
 21. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. (XXXIX/.../2021)
 22. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipie. (XXXIX/.../2021)
 23. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 24. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski