w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Jasińska   

Zapraszamy do konsultacji

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Wszelkie opinie lub uwagi dotyczące powyższego projektu proszę składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Lipie w sekretariacie, faksem na nr (34) 318-80-32 lub przekazać drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 25 maja 2012 r.(za datę zgłoszenia opinii lub uwag uznaje się datę wpływu do UG Lipie).

CZYM JEST INICJATYWA LOKALNA?

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku.

Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalnej społeczności, na rzecz i z inicjatywy których je podjęto.
Szczegółowy zakres zadań, które mogą być realizowane w trybie inicjatywy lokalnej został określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np.:

 • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

 • działalność charytatywna,

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

 • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • edukacja, oświata i wychowanie,

 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Działając w trybie inicjatywy lokalnej mieszkańcy deklarują współudział w realizacji konkretnego zadania, który może polegać na:

 • świadczeniu pracy społecznej,

 • świadczeniach rzeczowych,

 • świadczeniach pieniężnych.

Aby ta nowa forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2012 wraz z projektem uchwały

Formularz do konsultacji