w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

logo_rada_gminy

LI Sesja Rady Gminy Lipie

        Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  30 czerwca 2022 roku /czwartek/ o godz. 8:00  odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XLIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 31 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2021 – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 16. Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2021
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.(LI/.../2022)
 18. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
  1. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie;(opina 1)
  2. odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie; (opina 2)
  3. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. (opina 3)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.(LI/.../2022)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2021. (LI/.../2022)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.(LI/.../2022)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski