Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

XIII  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  8 listopada 2019 roku /piątek/ o godz. 12:00  odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wystąpienie przedstawiciela GDDKiA w Katowicach w sprawie realizacji inwestycji w gminie Lipie, tj. – budowy chodnika przy DK 42 w gminie Lipie.
 8. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck dotyczące bieżących i planowanych w 2020 r. remontów dróg przeciwpożarowych i przyleśnych na terenie gminy Lipie, realizowanych we współpracy gminy i nadleśnictwa Kłobuck.
 9. Wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w sprawie wycinki drzew i przycięcia gałęzi drzew rosnących przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Lipie.
 10. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 11. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 13. Informacja na temat dodatkowych prac związanych z realizacją II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Parzymiechach – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 14. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XI Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 15. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 16. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 17. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 5 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2019-2027. ( XIII/.../2019 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. ( XIII/.../2019 )
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( XIII/.../2019 )
 21. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. ( XIII/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( XIII/.../2019 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. ( XIII/.../2019 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny” oraz utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny w gminie Lipie. ( XIII/.../2019 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Urodziny 1000+”. ( XIII/.../2019 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat. ( XIII/.../2019 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu planu ochrony dla Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. ( XIII/.../2019 )
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 30. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                                                               Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                     Zbigniew Bystrzykowski