Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  18 listopada 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 4. Informacja na temat programu dopłat do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipie w 2020 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 5. Informacja na temat realizacji w 2020 roku programu „Gmina Lipie bez azbestu” – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 6. Informacja na temat ewidencji zbiorników bezodpływowych w gminie Lipie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 7. Informacja na temat realizacji programu „Odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w gminie Lipie” w 2020 r. – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 8. Omówienie propozycji w zakresie odbioru od mieszkańców nieczystości ciekłych w 2020 r. z miejscowości nie objętych systemem kanalizacji – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 9. Informacja na temat zużycia wody, w porównaniu z ilością ścieków komunalnych i ilością nieczystości ciekłych odbieranych od mieszkańców – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 10. Informacja dotycząca realizacji przez gminę programu „Czyste powietrze” za okres od 9 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 11. Informacja na temat kontroli WFOŚiGW dotyczącej realizacji przez gminę Lipie Programu Ochrony Powietrza, w tym program dopłat do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 12. Informacja na temat wydatków gminy Lipie na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym dotyczących modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków od 2011 r. – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 13. Informacja dotycząca opracowania dokumentacji technicznych w zakresie wymiany sieci wodociągowej i budowy kanalizacji zleconych do opracowania na 2020 r. – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 14. Informacja o zaległych należnościach za ścieki, wodę, odpady komunalne i podatki lokalne za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r., a także o wystawionych upomnieniach i tytułach wykonawczych oraz o wpływach należności z tytułu prowadzonych egzekucji – pracownicy Urzędu Gminy Lipie - Anna Beksa, Małgorzata Klimczak, Krystyna Sołtysiak.
 15. Informacja o działaniach podjętych przez gminę w zakresie usunięcia awarii w kotłowni ZS-P w Lipiu – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 16. Analiza projektu budżetu gminy na 2020 rok – Skarbnik Gminy, Aneta Łaczmańska.
 17. Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym. ( projekt )
 18. Analiza projektu uchwały w sprawie dopłat do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Lipie. ( projekt )
 19. Analiza projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/339/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie. ( projekt )
 20. Analiza projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/340/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy odbiorców na terenie gminy Lipie. ( projekt )
 21. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipie.
 22. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
 23. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 24. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

 

                     Zbigniew Bystrzykowski