Drukuj
Wpisany przez Agata Macherzyńska   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  28 kwietnia 2022 roku /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja Wójta Gminy Lipie dotycząca sytuacji rodzin z Ukrainy przebywających na terenie gminy, z których dzieci uczęszczają do ZSP w Lipiu
 4. Przedstawienie informacji w zakresie:
  1. realizacji Gminnego programu dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy LipieKierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
  2. realizacjiprogramu Gmina Lipie bez azbestu w 2022 roku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
  3. realizacji rządowego programu Czyste powietrze - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Beata Sośniak.
  4. budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Lipie w ramach klastrów energii – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik.
  5. realizacji programu Cyfrowa Gmina – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Karpik
  6. realizacji projektu Dostępny Samorząd - granty - Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia
  7. realizacji projektu Pod Biało-Czerwoną - Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia
  8. Centrum Usług Społecznościowych w Zimnowodzie – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu, Ilona Kubicka
  9. Konkursu Samorząd Pro-Familia- – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu, Ilona Kubicka
 5. Informacja na temat przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie gminy oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dokonanych przez mieszkańców – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 6. Plan działań gminy Lipie w 2022 roku w zakresie ograniczenia strat wody oraz przedstawienie kosztów wymiany wodomierzy na wodomierze zdalnego odczytu – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 7. Informacja na temat stanu podłączeń posesji z Zimnowody do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej - Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Banasiak.
 9. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021- Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 10. Propozycje radnych i sołtysów w zakresie organizacji wywozu nieczystości ciekłych z miejscowości nieobjętych siecią kanalizacyjną.
 11. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 12. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie”. (XLIX/.../2022)
 13. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie” (XLIX/.../2022)
 14. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.(XLIX/.../2022)
 15. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w Rębielicach Szlacheckich pod przepompownię ścieków.(XLIX/.../2022)
 16. Analiza projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów wspólnoty leśnej w Rozalinie.(XLIX/.../2022)
 17. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.(XLIX/.../2022)
 18. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz społeczności lokalnej Obwodu Kijowskiego na Ukrainie.(XLIX/.../2022)
 19. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski