Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  2 czerwca 2022 roku /czwartek/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja na temat możliwości utworzenia Gminnej Spółki Komunalnej i powierzenia jej zadań gminy w zakresie działań inwestycyjnych – przedstawiciel firmy Aesco Group.
 4. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 – Skarbnik Gminy Lipie, Aneta Łaczmańska.
 5. Opinia Komisji w sprawie podziału środków unijnych w ramach Subregionu Północnego w perspektywie 2021-2027.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza w gminie Lipie za rok 2021 – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 7. Informacja na temat przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie gminy oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dokonanych przez mieszkańców – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 8. Informacja o wysokości zaległych należności za ścieki, wodę, odpady komunalne i podatki lokalne za okres od stycznia do kwietnia 2022 r., a także o wystawionych upomnieniach i tytułach wykonawczych oraz wpływach należności z tytułu prowadzonych egzekucji – pracownicy Urzędu Gminy Lipie: Beata Sośniak, Anna Mrugacz, Bogdan Gniła.
 9. Informacja na temat stanu podłączeń posesji z Zimnowody do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej - Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski