w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

W dniu 5 maja 2011 roku na IX Sesji Rady Gminy Lipie radni podjęli Uchwałę Nr IX/58/2011 w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz.130 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1

Ustanawia się symbole Gminy Lipie: herb, flagę, baner i pieczęcie, mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno – ekonomiczną mieszkańców gminy.

§ 2

1.Herb Gminy Lipie wyobraża w czerwonym polu tarczy herbowej stylizowane, zielone drzewo lipy. Pod nim, u dołu, meandrująca rzeka biała (srebrna) w pas. Nad rzeką, po prawej stronie pnia drzewa, łękawica biała (srebrna).

Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.herb

§ 3

Flagę Gminy Lipie stanowi płat o proporcjach 5:8 (szerokość do długości). Od skraju
górnego 3:5 szerokości strefy czerwonej. Poniżej 1:5 strefy białej. Poniżej, przy skraju dolnym 1:5 strefy czerwonej. W strefie czerwonej od góry wyobrażenie zielonego drzewca lipy i łękawicy białej w formie zaczerpniętej z godła herbowego.

Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.flaga_l

§ 4

Baner Gminy Lipie stanowi płat o proporcjach 1:5 (szerokość do wysokości) o barwie czerwonej. W centrum wyobrażenie zielonego drzewa i łękawicy białej ponad rzeką meandrującą białą w formie zaczerpniętej z godła herbowego.

Wzór graficzny baneru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.baner

§ 5

Ustanawia się 3 wzory pieczęci Gminy Lipie: pieczęć ogólnogminną, pieczęć wójtowską i pieczęć radziecką.

 1. Pieczęć ogólnogminna, okrągła o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbu Gminy Lipie. W otoku napis majuskulny: GMINA LIPIE. Wyrazy rozdzielają dwa krzyżyki kawalerskie.gmina_lipie
 2. Pieczęć wójtowska, o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbowe Gminy Lipie. W otoku napis majuskulny: WÓJT GMINY LIPIE. Napis rozpoczyna i kończy krzyżyk kawalerski.wojt_gminy
 3. Pieczęć radziecka o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbowe Gminy Lipie. W otoku napis majuskulny: RADA GMINY LIPIE. Napis rozpoczyna i kończy krzyżyk kawalerski.rada_gminy

Graficzne wzory pieczęci opisanych w punktach 1- 3 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

 1. Herb, flaga lub baner gminy umieszczone będą w sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz innych budynkach gminnych.
 2. Herb, flaga i baner eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania oraz umieszczane w innych miejscach za zgodą Rady Gminy.
 3. Herb umieszczany będzie na ceremonialnych drukach urzędowych przewodniczącego rady oraz wójta.

§ 7

Herb gminy może być używany na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych i reklamowych wyłącznie za zgodą Rady Gminy Lipie lub upoważnionych przez nią organów.

§ 8

W przyszłości wyobrażenie herbu Gminy Lipie może być wprowadzone na inne pieczęcie instytucji samorządowych tylko w trybie odrębnej uchwały.

§ 9

Wzór symboli zostanie przesłany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu zaopiniowania i może być używany po uzyskaniu pozytywnej opinii.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku podjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego czynności zmierzających do uchwalenia własnych herbów, flag i innych symboli powinien zostać zachowany poniższy tryb postępowania:

 1. Opracowania projektu (wzoru) symbolu (wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym).
 2. Przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wzoru (projektu) symbolu do zaopiniowania,
 3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia przesłany wzór (projekt) symbolu do opinii Komisji Heraldycznej,
 4. Komisja Heraldyczna przedstawia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej opinię dotyczącą zgodności nadesłanego wzoru (projektu) symbolu z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną,
 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia opinię jednostce samorządu terytorialnego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
 6. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia symbolu po otrzymaniu opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

W związku z przyjęciem Uchwały Nr IX/58/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 05 maja 2011r. w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie, Wójt Gminy Lipie skierowała wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyrażenie opinii o projektach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia symboli i dopiero wtedy będzie można oficjalnie ich używać.