w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipie.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2012 roku /piątek/ o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Prezentacja multimedialna w sprawie:

  • Analizy kosztów dowozu i opieki nad uczniami oraz kosztów dożywiania uczniów.
  • Analizy kosztów utrzymania poszczególnych placówek oświatowych w tym  przedstawienie kosztów na jednego ucznia.
  • Analizy kosztów zużycia opału w poszczególnych placówkach oświatowych.
  • Analizy kosztów oświetlenia w poszczególnych placówkach oświatowych.
  • Analizy dochodów przedszkoli ze względu na płatności rodziców.
  • Analizy kosztów zużycia energii elektrycznej w całej gminie w tym oświetlenie uliczne, mienie komunalne, strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych, oczyszczalnia ścieków.
  • Analizy kosztów odśnieżania na dzień 31 stycznia 2012 roku.
  • Analizy kosztów utrzymania poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 1. Przedstawienie informacji o zamianie opłaty czynszu na świadczenie pracy na terenie Gminy Lipie.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2013.(NR XXIII/153/2012)
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.(NR XXIII/154/2012)
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lipie na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest (płyty cementowo azbestowe).(NR XXIII/155/2012)
 6. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu” dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Lipie.(NR XXIII/156/2012)
 7. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Częstochowa zadania własnego dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów.(NR XXIII/157/2012)
 8. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/140/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.(NR XXIII/158/2012)
 9. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr XXII/150/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.(NR XXIII/159/2012)
 10. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie.(NR XXIII/160/2012)
 11. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(NR XXIII/161/2012)
 12. Analiza projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.(NR XXIII/162/2012)
 13. Analiza projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012.(NR XXIII/163/2012)
 14. Analiza projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE w miejscowości Danków”.(NR XXIII/164/2012)
 15. Analiza projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach.(NR XXIII/165/2012)
 16. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/147/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2012 – 2023.(NR XXIII/166/2012)
 17. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.(NR XXIII/167/2012)
 18. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.(NR XXIII/168/2012)
 19. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.(NR XXIII/169/2012)
 20. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 21. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2023.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie posiedzenia.