w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 24 lutego 2012 roku /piątek/ o godz. 12:00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja Wójt Gminy Lipie z pracy za okres od 29 grudnia 2011r. do 24 lutego 2012 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2013.(NR XXIII/153/2012)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.(NR XXIII/154/2012)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lipie na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest (płyty cementowo azbestowe).(NR XXIII/155/2012)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu” dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Lipie.(NR XXIII/156/2012)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Częstochowa zadania własnego dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów. (NR XXIII/157/2012)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/140/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.(NR XXIII/158/2012)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr XXII/150/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.(NR XXIII/159/2012)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie.(NR XXIII/160/2012)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(NR XXIII/161/2012)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.(NR XXIII/162/2012)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012.(NR XXIII/163/2012)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE w miejscowości Danków”.(NR XXIII/164/2012)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach.(NR XXIII/165/2012)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/147/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2012 – 2023.(NR XXIII/166/2012)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.(NR XXIII/167/2012)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.(NR XXIII/168/2012)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. (NR XXIII/169/2012)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.  
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2023.
 26. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 27. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Tadeusz Pułka