w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

XXXV Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  17 czerwca 2021 roku /czwartek/ o godz. 10:00  odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Lipie.(projekt protokołu)
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXXIV Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 13 maja 2021 r. do 17 czerwca 2021 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 13. Prezentacja Raportu o stanie gminy Lipie za rok 2020 – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.(raport)
 14. Debata nad Raportem o stanie gminy Lipie za rok 2020
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum zaufania.(XXXV/.../2021)
 16. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
  1. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie (opinia)
  2. odczytanie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie;(opinia)
  3. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (opinia)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.(XXXV/.../2021)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2020. (XXXV/.../2021)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie.(XXXV/.../2021)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Parzymiechy.(XXXV/.../2021)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Parzymiechy.(XXXV/.../2021)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w Troninach.(XXXV/.../2021)
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 26. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski