w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

Ruszył nabór wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego

Informujemy, że od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek ten przysługuje w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (np. pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne) oraz źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Należy jednak podkreślić, że dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy;
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatkiem dla gospodarstw domowych;
 • na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Wysokość dodatku

Wysokość dodatku wynosi:

 • w kwocie podstawowej 1000 zł;
 • w kwocie podwyższonej 1500 zł - przysługuje w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, co potwierdza się poprzez dołączenie do wniosku rozliczenia z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzającym zużycie energii elektrycznej w 2021r. przekraczającym 5 MWh.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  lub
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać do 1 lutego 2023 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (wzór wniosku dostępny jest poniżej). Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Należy podkreślić, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wnioski można składać:

 • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w godzinach pracy Urzędu w sekretariacie lub pokoju nr 21;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP - w tej sytuacji wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez profil zaufany).

Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Ponadto na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Przyznanie dodatku nie będzie wymagało wydania decyzji. Informację o przyznaniu dodatku będzie można odebrać w Urzędzie Gminy Lipie w pokoju nr 21. Można ją także otrzymać na wskazany we wniosku adres e-mail. Nieodebranie informacji nie będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty dodatku. Wydanie decyzji będzie natomiast niezbędne w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia lub rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku.

Więcej informacji dotyczących dodatku można uzyskać na stronach:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002127/T/D20222127L.pdf

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

lub dzwoniąc do Urzędu Gminy Lipie (tel. 34/318 80 32-35 wew.39 lub 48).

Wniosek