w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

LX Sesja Rady Gminy Lipie

        Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  24 lutego  2023 roku /piątek/ o godz. 11:00  odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Klaudia Cieśla-Jasiak.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas LIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.  
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(LX/.../2023)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(LX/.../2023)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.(LX/.../2023)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 19. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2024 rok. (LX/.../2023)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.(LX/.../2023)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawaniu oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.(LX/.../2023)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.(LX/.../2023)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.(LX/.../2023)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w miejscowości Lipie ul. Ziołowa.(LX/.../2023)
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 27. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

                    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                             Zbigniew Bystrzykowski