Drukuj

„Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników w 2011 r.

31 sierpnia 2011r. upływa termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników. Aby otrzymać wyprawkę rodzice, prawni opiekunowie dziecka lub rodzice zastępczy powinni złożyć stosowny wniosek w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2011/2012.  

Pomoc adresowana jest dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szklonym 2011/2012 w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej - tj. dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży (w tym w szkołach ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół policealnych).

Pomoc należy się także uczniom z rodzin niespełniających  kryterium dochodowego, gdy w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np.: sieroctwo, potrzeba ochrony wielodzietności, zdarzenia losowe, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) - na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby uczniów w Gminie klas I-III szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników szkolnych przez dyrektorów szkół ma nastąpić do dnia 15 listopada 2011r.

Szczegółowe informacje nt. pomocy oraz wnioski do pobrania u dyrektorów szkół.