Drukuj

Zawiadomienie o wspólnym  posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 października 2011 roku /piątek/ o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lipie za poprzedni rok szkolny.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do sądów powszechnych na kadencję  2012-2015. (Projekt) 
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.(Projekt) 
 6. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.(Projekt) 
 7. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.(Projekt) 
 8. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipie.(Projekt) 
 9. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Lipie.(Projekt)  
 10. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie.(Projekt)  
 11. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie położonej w Albertowie, oznaczonej jako działka nr 148.(Projekt)  
 12. Analiza projektu uchwały w sprawie zaopiniowania regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu.(Projekt)
 13. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012.(Projekt)
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

           Tadeusz Pułka