w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  14 stycznia 2020 roku /czwartek/ o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Stan geodezyjny dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do pól w porównaniu ze stanem rzeczywistym – geodeta, Sebastian Izydorczyk:
  - droga w Zbrojewsku nr 667061S,
  - droga w Dankowie (od zakładu Epika do II mostu w Dankowie),
  - droga w Lipiu (ul. Ogrodowa),
  - droga w Lipiu (od ul. Czereśniowej do lasu),
  - drogi w Parzymiechach (część ul. Głębokiej, ul. Łąkowa, ul. Leśna - od drogi krajowej),
  - droga Zimnowoda – Natolin,
  - droga do wieży obserwacyjnej w Natolinie,
  - droga od wieży obserwacyjnej w Natolinie do Lipia,
  - droga Albertów – Chałków,
  - droga w Troninach (przy osiedlu).
 4. Informacja na temat stanu finansowego gminy Lipie w porównaniu z gminami w Polsce w latach 2018-2019 zgodnie z publikacją „Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018 rok” oraz „Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019 rok” – Skarbnik Gminy Lipie, Aneta Łaczmańska.
 5. Informacja o wysokości zaległych należności za ścieki, wodę, odpady komunalne i podatki lokalne w 2020 roku, a także o wystawionych upomnieniach i tytułach wykonawczych oraz o wpływach należności z tytułu prowadzonych egzekucji – pracownicy Urzędu Gminy Lipie: Beata Sośniak, Katarzyna Dobosz, Bogdan Gniła.
 6. Informacja na temat opłat adiacenckich uiszczanych przez mieszkańców Parzymiech w związku z przyłączeniami posesji do sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy – etap II” – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Dobosz.
 7. Przedstawienie celów i zadań gminy Lipie zaplanowanych do realizacji w 2021 roku – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 8. Przedstawienie celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu zaplanowanych do realizacji w 2021 roku – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 9. Przedstawienie celów i zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu zaplanowanych do realizacji w 2021 roku – Dyrektor GOK w Lipiu, Monika Łosik.
 10. Informacja na temat działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny w 2021 roku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Monika Pyrak.
 11. Stan przygotowań gminy Lipie do organizacji uroczystości historycznych w 2021 roku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Beata Sośniak.
 12. Informacja na temat gminnych programów realizowanych w 2021 roku:
  - programów społecznych: Przeciw grypie 65+ - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Monika Pyrak,
  -
  programów z zakresu wymiany źródeł ciepła oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 13. Informacja na temat organizacji gospodarki odpadami w gminie Lipie w 2021 roku - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 14. Informacja na temat utworzenia i funkcjonowania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w gminie Lipie w 2021 roku – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 15. Informacja na temat aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 16. Informacja na temat zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę Lipie dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Lipie realizowały obowiązek przedszkolny w 2020 roku. Informacja o wpłatach uiszczanych przez inne gminy z tytułu realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci z tych gmin na terenie gminy Lipie w 2020 roku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Małgorzata Rychel – Romańska.
 17. Informacja na temat rozliczenia środków uzyskanych ze sprzedaży szkoły w Albertowie oraz sprzedaży działek w Kleśniskach – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie, Alicja Podgórska; Sołtys m. Albertów, Jacek Nicpoń oraz Radna Gminy Lipie, Maria Gworys.
 18. Analiza projektu uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 (XXX/.../2021)
 19. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski