Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

IV Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  8 lutego 2019 roku /piątek/ o godz. 11:00  odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Przedstawienie planów pracy Urzędu Gminy w Lipiu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu na 2019 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia; Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka; Dyrektor GOK w Lipiu, Monika Łosik.
 8. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach
  w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 10. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas III Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 11. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 28 grudnia 2018 r. do 8 lutego 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.( IV/.../2019 )
 15. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2020 rok. ( IV/.../2019 )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. ( IV/.../2019 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.( IV/.../2019 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( IV/.../2019 )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.( IV/.../2019 )
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.( IV/.../2019 )
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                                                                     Z poważaniem

 

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

 

                     Zbigniew Bystrzykowski