Drukuj

 

Szanowni Mieszkańcy 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236 poz. 2008) oraz Uchwałą Rady Gminy Lipie  nr XLII/244/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Lipie - przypominam o obowiązku utrzymania czystości i porządku  na terenie i wokół swoich posesji.

W okresie letnim należy dbać o koszenie trawników, czyszczenie poboczy, sukcesywne sprzątanie odpadów. Każda posesja obowiązkowo musi posiadać kosz na odpady, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków. W miejscowości, w której jest wybudowana sieć kanalizacyjna istnieje bezwzględny obowiązek podłączenie się do tej sieci. Wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagane warunki.

 

        Z poważaniem

        Wójt Gminy Lipie

        Bożena Wieloch