400 mln zł w nowym programie „Moja Elektrownia Wiatrowa”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszerza ofertę dofinansowania dla prosumentów. Z programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”, który ruszył 17.06.2024 r., będzie możliwość uzyskania do 47 tys. zł dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii. Z programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych.

Dotacje wyniosą do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej. Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 17 czerwca 2024 r. i potrwa do 16 czerwca 2025 r. (albo do wyczerpania alokacji środków). Refinansowane będą inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej realizowane od 30 czerwca 2023 r. W pierwszym naborze przewidziano na dofinansowania pulę 50 mln zł. Ale budżet programu rozpisanego na lata 2024-2029 wynosi 400 mln zł.
Programy skierowane do prosumentów służą rozwojowi energetyki rozproszonej, podnoszą efektywność pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł i wspierają transformację energetyczną w Polsce. Ważnym elementem programów uruchamianych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest dofinansowanie do magazynów energii, które zapewnią wzrost wykorzystania energii elektrycznej w miejscu jej wytwarzania. Magazyny energii u prosumentów mają również za zadanie odciążenie sieci elektroenergetycznej, a co za tym idzie – efektywniejsze wykorzystanie instalacji OZE.
Dotacja NFOŚiGW przewiduje refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Zainstalowana moc elektryczna siłowni wiatrowej może wynosić od 1 do 20 kW, przy czym program zakłada dofinansowanie nie więcej niż 5 tys. zł na 1 kW. Dofinansowanie będzie udzielane do magazynu energii o pojemności minimalnej 2 kWh i wyniesie nie więcej niż 6 tys. zł na 1 kWh. Kwalifikowalność kosztów w pierwszym naborze wniosków dotyczy okresu od 30 czerwca 2023 r. (czyli ubiegłego roku) do 16 czerwca 2025 r.
W ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” wysokość konstrukcji małej turbiny wiatrowej nie może przekroczyć 30 m. To ograniczenie wysokości wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z tym rozporządzeniem, instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o całkowitej wysokości do 30 m nie należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie ze stanowiskiem NFOŚiGW program „Moja Elektrownia Wiatrowa” to odpowiedź na sygnały o potrzebie przygotowania i wdrożenia mechanizmów wsparcia dla inwestycji z zakresu małych turbin wiatrowych. Planując inwestycję, należy wziąć pod uwagę położenie działki, na której planowana jest przydomowa elektrownia wiatrowa. Ważne będą: ukształtowanie terenu, wysokość i zwartość zabudowy dookoła inwestycji oraz okoliczne zadrzewienia.
Finansowanie programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego (FM).  Jest to instrument finansowy zasilonym środkami ze sprzedaży 4,5 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny. Szacuje się, że do Polski z Funduszu Modernizacyjnego w latach 2021-2030 może trafić ok. 60 mld zł. Pieniądze z FM wspierają modernizację systemu energetycznego, poprawę efektywności energetycznej i zeroemisyjny transport w Polsce i 12 innych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni NFOŚiGW.

Autor: 

Beata Sośniak