Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Sposoby dostarczenia dokumentów 

Wizyta w urzędzie 

Listownie, drogą pocztową 

Formularz elektroniczny (ePUAP) 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Pocztą 

Elektronicznie (ePUAP) 

Wymagane dokumenty 

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (załącznik nr 1), podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 
 2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz: 
  1. obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska, lub 
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.  
 3. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa powyżej - mapa przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca: 
  1. obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska, lub 
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.   
 4. Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, obejmującym: 

  1. obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska, lub 
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem, wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 

  W przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 3 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o którym mowa w pkt 2. 

 5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko podpisuje autor wraz z podaniem daty sporządzenia raportu, imienia i nazwiska, a w przypadku gdy jego wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imion i nazwisk członków zespołu autorów wraz z ich podpisami. Do raportu należy dołączyć oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ww. ustawy. W przypadku, gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 62a ww. ustawy. 
 6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący: 

  1. obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały przekroczone standardy jakości środowiska, lub 
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem, 

  Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów.  W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia wypisu z rejestru gruntów, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.  

  Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:  

  1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,  
  2. działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub  
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.  
 7. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji. 
 8. W przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną „analizą kosztów i korzyści”, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385, ze zm.). 
 9. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej: 
  1. za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
  2. za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, 
  3. za ewentualne poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez   upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

Dodatkowe informacje

 1. W przypadku złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego, część załączników wymagana jest dalej w formie papierowej, w odpowiedniej ilości, a niektóre z nich na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej.  
 2. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.  
 3. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji/pozwoleń/zezwoleń/zgłoszeń/uchwał, wymienionych w art. 72 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.   
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją. 

 Opłaty

 • 205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
 • 17 zł - opłata skarbowa za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.  

Opłaty skarbowe należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Lipie nr 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu. 

Zwolnione z opłaty skarbowej są: 

 1. jednostki budżetowe, 
 2. jednostki samorządu terytorialnego, 
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek

Wniosek o dokonanie zwrotu powyższej opłaty należy złożyć do Urzędu Gminy Lipie. 

Termin realizacji 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: 

 1. do 1 miesiąca (*), 
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych (*), 

* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Lipie, przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie

Referat Mienia i Ochrony środowiska 

Pok. nr 21 (pierwsze piętro) 

Tel. 34 34 318 80 32 wew. 39 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00