Wniosek o dofinansowanie z gminnego programu wymiany źródeł ciepła

Sposoby dostarczenia dokumentów:

Wizyta w urzędzie
Listownie, drogą pocztową
Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście
Pocztą
Elektronicznie

Wymagane dokumenty:

Wnioskując o dotację:

 • Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji na terenie gminy Lipie,
 • Zgody współwłaścicieli
 • Dokumentacja zdjęciowa obecnego kotła i tabliczki znamionowej
 • Dokument potwierdzający własność
 • Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana)
 • W przypadku lokali mieszkalnych należy dołączyć zaświadczenie zarządcy nieruchomości, a w przypadku braku zarządcy oświadczenie wnioskodawcy, że brak jest centralnego ogrzewania dla całego budynku oraz nie jest planowana jego budowa w okresie 5 lat od złożenia wniosku (dotyczy lokalu w budynku, w którym są co najmniej  3 lokale)

Przy rozliczeniu dotacji:

 • Wniosek o rozliczenie dotacji
 • oryginały faktur wraz z potwierdzeniami zapłaty
 • protokół odbioru końcowego
 • dokumenty dotyczące nowego źródła ciepła (karta produktu, certyfikaty, dokumentacja techniczna, etykieta energetyczna)
 • dokument złomowania starego kotła
 • opinia kominiarska w przypadku kotłów na paliwo stałe

Termin i sposób realizacji

 • Umowy o udzielenie dotacji podpisywane są począwszy od II kwartału roku, na który zaplanowano realizację inwestycji. Decyduje kolejność złożenia wniosku.
 • Inwestycję należy zrealizować do 15 października br. 
 • Wniosek o rozliczenie dotacji należy złożyć do 30 października br.

Termin przekazania dotacji na konto wnioskodawcy:

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy - do 31 grudnia roku, w którym udzielono dofinansowania, od zaakceptowania rozliczenia.

Dodatkowe informacje

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z terenu gminy Lipie. W ramach programu można otrzymać dotacje ze środków budżetu gminy na wymianę starego źródła ciepła na węgiel oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do Urzędu i realizowane do wyczerpania środków budżetu gminy przeznaczonych na dofinansowanie w danym roku kalendarzowym.

Opłaty

Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
Opłaty można dokonać kasie Urzędu lub na rachunek bankowy gminy Lipie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Uchwała NR XLVI/298/2022 Rady Gminy Lipie z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lipie ze środków budżetu Gminy Lipie

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie
Referat Mienia i Ochrony środowiska
Pok. nr 21 (pierwsze piętro)
Tel. 34 318 80 32 wew. 39

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 7:30–17:00
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30–15:30
piątek 7:30–14:00 

Pliki do pobrania
UCHWAŁA NR XV_99_2019.pdf pdf,325.16 KB pobierz plik
zgoda_wspolwlasciciela_nieruchomosci.pdf pdf,149.27 KB pobierz plik
zmiana regulaminu.pdf pdf,182.88 KB pobierz plik