Zameldowanie na pobyt stały

Sposoby dostarczenia dokumentów 

Wizyta w urzędzie 

Formularz elektroniczny 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Elektronicznie 

Wymagane dokumenty 

  • Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego
  • Pełnomocnictwo
  • Dowód osobisty lub paszport (do wglądu), 
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
  • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 
  • Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. 

Opłaty 

Czynność zameldowania jest bezpłatna. 

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł 

Uwaga: Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zwolniony z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić w kasie Urzędu lub przelew na konto gminy Lipie: 

93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 

Termin i sposób realizacji 

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. 

Podstawa prawna 

  • Ustawa o ewidencji ludności.
  • Ustawa o opłacie skarbowej. 
  • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 

Tryb odwoławczy 

Tryb odwoławczy nie występuje. 

Dodatkowe informacje, uwagi 

Wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę może osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały. 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego. 

Uwagi: 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia. 

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. 

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Ewidencja ludności i dowody osobiste 

Pok. nr 22 (pierwsze piętro) 

Tel. 34 318 80 32 wew. 41 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00