Wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

Wizyta w urzędzie

Listownie, drogą pocztową

Formularz elektroniczny (ePUAP)

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście

Pocztą

Elektronicznie (ePUAP)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy wraz z załącznikami do wniosku (załącznik nr 1)

Termin i sposób realizacji

Do 90 dni

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy 598 zł z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą składania wniosku.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Lipie: 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie

Referat Gospodarki i Infrastruktury,

pok. nr 3 (parter)

tel. 34 318 80 32 wew. 45 lub 46

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00