Wniosek o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu

Sposoby dostarczenia dokumentów:

Wizyta w urzędzie 
Listownie, drogą pocztową 
Formularz elektroniczny (ePUAP)

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście 
Pocztą 
Elektronicznie (ePUAP)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów
 • zawierających azbest z terenu Gminy Lipie (załącznik nr 1)
 • Zaświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 2)
 • Oświadczenie o demontażu pokrycia dachowego (załącznik nr 3)
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 4)
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest (załącznik nr 5)
 • kserokopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę budynku lub kserokopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 wraz z zaświadczeniem ze Starostwa o niewniesieniu sprzeciwu (nie dotyczy przypadków samego odbioru wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości)

Termin i sposób realizacji

Termin naboru: 1 – 31 marca danego roku kalendarzowego

Dodatkowe informacje

 • W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację oraz demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (pokrywające 100% kosztów kwalifikowanych). 
 • Dofinansowanie nie obejmuje wydatków związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. 
 • Zmianę pokrycia dachowego należy zgłosić w wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 
 • Program adresowany jest do mieszkańców gminy Lipie.


Opłaty

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
•    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie 
Referat Mienia i Ochrony środowiska 
Pok. nr 21 (pierwsze piętro) 
Tel. 34 318 80 32 wew. 39

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30 
wtorek 7:30–17:00 
środa 7:30-15:30 
czwartek 7:30–15:30 
piątek 7:30–14:00