Zwolnienie i ulgi z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Sposoby dostarczenia dokumentów: 

Wizyta w urzędzie 

Listownie, 

drogą pocztową 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Pocztą 

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego (załącznik nr 1) 
  • akt notarialny (do wglądu), 
  • oświadczenie o uzyskaniu/nieuzyskaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i dwóch lat wcześniej (załącznik nr 2) 
  • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 3)
  • oświadczenie o wielkości PKD (załącznik nr 4) 

Opłaty 

Nie dotyczy. 

Termin i sposób realizacji 

30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Dodatkowe informacje, uwagi 

Zwalnia się od podatku rolnego na okres 5 lat grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha: 

  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie. 

Okres zwolnienia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania bądź objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%. 

W przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. 

Powyższe zwolnienie i ulgi stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Zwolnienia i ulgi udzielone na wniosek podatnika następują od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Referat finansowy (podatki) pok. nr 6 (parter) 

tel. 34 318 80 32 wew. 43 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00

Pliki do pobrania
Zał.1-wniosek o zwolnienie.pdf pdf,101.09 KB pobierz plik
Zał.3 -formularz informacji.pdf pdf,135.46 KB pobierz plik
Zał.4 - oświadczenie o wielkości PKD.pdf pdf,167.38 KB pobierz plik