Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sposoby dostarczenia dokumentów: 

Wizyta w urzędzie
Listownie, drogą pocztową
Formularz elektroniczny

Uprawnieni do otrzymania dofinansowania 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 
  1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, 
  2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy. 
 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami. 

Wymagane dokumenty: 

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1), tj.: 
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje merytoryczne oraz pedagogiczne do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę albo osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudniona u pracodawcy (kopie świadectw, dyplomów, zaświadczeń), 
  • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, 
  • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopię dyplomu, certyfikatu, świadectwa lub oryginał zaświadczenia, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, 
  • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, 
  • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę, 
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2), 
  • oświadczenie o wielkości otrzymanej/nieotrzymanej * pomocy de minimis w roku w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3, 9, 10, 11), 
  • oświadczenie o wysokości kosztów poniesionych na wyszkolenie młodocianego pracownika (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 4); 
 • oświadczenie o statusie rzemieślnika (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5);
 • oświadczenie o braku naruszeń w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 6); 
 • Klauzula informacyjna (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 7). 

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą, podpisem i pieczątką pracodawcy. 

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego. 

Dodatkowe informacje 

Wysokość dofinansowania 

Zgodnie z art.122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: 

 • w przypadku nauki zawodu – do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia; 
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia; 
 • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10.000,00 zł. 

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

O zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Wójta Gminy Lipie (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 8), a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z wymaganymi załącznikami. 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia wymaganych warunków. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127 a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Termin realizacji 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

Opłaty 

Nie dotyczy 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle; 
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy z dnia 24 stycznia 2020 r.; 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis; 
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym; 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie
Dział oświaty Pok. nr 10 (pierwsze piętro)
Tel. 34/318-80-32 wew. 56 

Godziny przyjmowania klientów: 

Poniedziałek/środa/czwartek 7:30 –15:30 
wtorek 7:30 –17:00 
piątek 7:30 –14:00