Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Sposoby dostarczenia dokumentów: 

Wizyta w urzędzie 

Listownie, 

drogą pocztową 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Pocztą 

Wymagane dokumenty: 

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych (załącznik nr 1): 
  1. niezaleganiu w podatkach i opłatach, 
  2. ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych 
  3. niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego 
  4. powierzchni użytków rolnych 
  5. stwierdzające stan zaległości w podatkach i opłatach 
  6. inne 
 2. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej 
 3.  każdy wniosek winien zawierać treść żądania, wskazanie osoby, jej adres zamieszkania, adres do doręczeń oraz identyfikator podatkowy lub inny numer identyfikacyjny 

W przypadku braków formalnych stwierdzonych w dostarczonych dokumentach, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

O formie odbioru zaświadczenia decyduje wnioskodawca wpisując te informacje w formularzu wniosku. 

Opłaty 

Od zaświadczeń pobierane są opłaty skarbowe w wysokości: 

 • 21 zł -od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych 
 • 17 zł - pozostałe zaświadczenia 

Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek Urzędu Gminy Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 
 • w kasie Urzędu Gminy Lipie 

Termin wniesienia opłaty – najpóźniej w dniu składania wniosku. 

Sytuacje, w których opłata skarbowa nie jest pobierana, zostały opisane w art. 2, 3 i 3a ustawy o opłacie skarbowej. 

Więcej o zasadach płatności można przeczytać w zakładce: Numery kont 

Termin i sposób realizacji 

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Dodatkowe informacje, uwagi 

 1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. 
 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 
  1. przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego 
  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez dany organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. 
 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. 
 4. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. 
 5. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście. 
 6. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie. 

Tryb odwoławczy 

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe 
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Referat finansowy (podatki) pok. nr 6 (parter) 

tel. 34 318 80 32 wew. 43 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00

Pliki do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf pdf,180 KB pobierz plik