Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL

Sposoby dostarczenia dokumentów

Wizyta w urzędzie 

Listownie, drogą pocztową 

Formularz elektroniczny 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Pocztą 

Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 •  Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL(do pobrania w formacie PDF ). 
 • Kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym lub faktycznym w pozyskaniu danych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa. Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). 

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 

Opłaty 

Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych: 31 PLN. 

Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań następującym podmiotom:

 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 • Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 • komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego; 
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach; 
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych. 

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. 

Termin wniesienia opłaty: przed złożeniem wniosku - w przypadku udostępnienia jednostkowych danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. 

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić w kasie Urzędu lub przelew na konto gminy Lipie: 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 

Termin i sposób realizacji 

Do 30 dni. 

Podstawa prawna 

 • Ustawa o ewidencji ludności. 
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL 

Tryb odwoławczy 

Nie przysługuje. 

Dodatkowe informacje, uwagi 

Dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się, gdy są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań następującym podmiotom:

 • Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze.
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim). 
 • Państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach. 
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych, 
 • Komornikom sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, 
 • Osobom i jednostkom organizacyjnym — jeżeli wykażą w tym interes prawny,
 • Jednostkom organizacyjnym — jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badaniach opinii publicznej lub rynku dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą. 
 • Innym osobom i jednostkom organizacyjnym — jeżeli wykarzą one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. 

Dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego występuje z żądaniem udostępnienia danych osobowych innej osoby. 

Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, należy przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów). 

We wniosku trzeba również wskazać znane wnioskodawcy dane osoby, np. nazwisko i imię, ostatni adres zamieszkania, miejsce urodzenia, wiek lub inne informacje dotyczące wyodrębnienia danych osoby ze zbioru. 

Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. 

Jednocześnie informujemy, iż podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL i 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy. 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Pok. nr 22 (pierwsze piętro) 

Tel. 34 318 80 32 wew. 41 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00