Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia – do 4,5% oraz piwo, powyżej 4,5% do 18%, powyżej 18% (załącznik nr 1),
 • nr NIP lub aktualny wypis z KRS,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną i w gastronomii napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wydawane są w granicach liczby punktów ustalonych Uchwałą Rady Gminy Lipie.

Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 m od granic posesji szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka i innych placówek opiekuńczych, mierzone po drodze komunikacyjnej wg zasad geodezyjnych, od wejścia do punktu sprzedaży, do granicy posesji w/w palcówek.

Warunkiem uzyskania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu tj. wina i wódki jest posiadanie punktu sprzedaży o trwałej i stałej konstrukcji, jakim jest budynek. Sprzedaż detaliczną piwa dopuszcza się również w obiektach handlowych typu kiosk na stałe związane z gruntem.

Lokal przeznaczony do konsumpcji napojów alkoholowych powinien spełniać między innymi następujące warunki: powinien być wyposażony w sanitariaty z bieżącą wodą, posiadać najmniej 16 miejsc konsumpcyjnych, przy sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu,

Wniosek wraz z kompletem dokumentów przedstawiony jest Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opłaty

Złożenie wniosku jest wolne od opłaty skarbowej.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Przedsiębiorca za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości proporcjonalnej, co do okresu, z którym wystąpił o zezwolenie. Roczna opłata podstawowa wynosi:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty można wnieść w kasie Urzędu lub na numer rachunku Urzędu: 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001

W sytuacji rozpoczynania sprzedaży napojów alkoholowych, to opłatę za zezwolenie przypadającą na dany rok należy płacić przed udzieleniem zezwolenia.

Jeśli sprzedawałeś już napoje alkoholowe, to wyliczoną opłatę należy wpłacić w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo, w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie

Referat finansowy (kasa)

pok. nr 14 (pierwsze piętro)

tel. 34 318 80 32 wew. 35

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XLVII/357/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipie i ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lipie,
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego