Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Sposoby dostarczenia dokumentów:

Wizyta w urzędzie 
Listownie, drogą pocztową 
Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście 
Pocztą 
Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (załącznik nr 1) 
Oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony wraz dowodem zapłaty opłaty skarbowej (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty) 
W przypadku gdy nieruchomość posiada kilku właścicieli należy dołączyć zgodę pozostałych właścicieli (załącznik nr 2)

Termin i sposób realizacji

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości:

  • drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, 
  • nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.


W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 
W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu. 
Organ przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. 
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego, przy czym jest ono dodatkowo płatne (załącznik nr 3)


Opłaty

Złożenie zgłoszenia jest zwolnione z opłaty skarbowej. 
Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu przekracza: 
 

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie  
Referat Mienia i Ochrony środowiska 
Ul. Częstochowska 29 
42-165 Lipie 
Pok. Nr 21 (pierwsze piętro) 
Tel. 34 318 80 32 wew. 39

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30 
wtorek 7:30–17:00 
środa 7:30-15:30 
czwartek 7:30–15:30 
piątek 7:30–14:00