Zawarcie umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków

Sposoby dostarczenia dokumentów 

Osobiście 

Listownie, drogą pocztową 

Elektronicznie (ePUAP) 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Pocztą 

Elektronicznie (ePUAP) 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (załącznik nr 1)
  • Tytuł prawny nieruchomości, lokalu – (akt notarialny, umowa najmu, wyrok sądu)
  • Wpis do CEIDG lub KRS – dotyczy prowadzących działalność gospodarczą 

Dodatkowe informacje 

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską, umowa podpisywana jest przez oboje małżonków.

Jeżeli prawo do nieruchomości posiada więcej osób, umowa podpisywana jest przez jednego ze współwłaścicieli. Konieczne w takim przypadku jest dostarczenie pełnomocnictw od pozostałych współwłaścicieli nieruchomości. 

Termin i sposób realizacji 

Bez zbędnej zwłoki 

Opłaty 

brak 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Referat Gospodarki i Infrastruktury pok. nr 2 (parter) 

tel. 34 318 80 32 wew. 42 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00