Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub jego zmiany. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Podatek jest płatny w 12 ratach: pierwsza rata płatna jest do 31 stycznia, następne raty płatne są do 15 dnia każdego miesiąca. 

Sposoby dostarczenia dokumentów: 

Wizyta w urzędzie 

Listownie, 

drogą pocztową 

Formularz elektroniczny 

Wymagane dokumenty: 

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru, którą należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3) 

Opłaty 

Nie dotyczy 

Termin i sposób realizacji 

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji, bez wezwania organu podatkowego. 

Dodatkowe informacje, uwagi 

Osoby prawne mogą wpłacać podatek od nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy Lipie: 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 (Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział w Lipiu). Więcej o zasadach płatności można przeczytać w zakładce: Numery kont 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie. 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  • Uchwała Rady Gminy Lipie 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie

Referat finansowy (podatki) pok. nr 6 (parter) 

tel. 34 318 80 32 wew. 43

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00