Zameldowanie na pobyt czasowy

Sposoby dostarczenia dokumentów 

Wizyta w urzędzie 

Formularz elektroniczny 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Elektronicznie 

Wymagane dokumenty

 •  Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego
 • Pełnomocnictwo 
 • Dowód osobisty lub paszport. 
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu 

Opłaty

 • Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie. 
 • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł 

Uwaga: Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zwolniony z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu 

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić w kasie Urzędu

Termin i sposób realizacji 

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. 

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (płatne 17 zł) 

Podstawa prawna 

 • Ustawa o ewidencji ludności.
 • Ustawa o opłacie skarbowej. 
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. 

Tryb odwoławczy 

Tryb odwoławczy nie występuje. 

Dodatkowe informacje, uwagi 

Wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę może osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego. 

Uwagi: 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. 

Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Ewidencja ludności i dowody osobiste 

Pok. nr 22 (pierwsze piętro) 

Tel. 34 318 80 32 wew. 41

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00