Wniosek o nadanie numeru PESEL

Sposoby dostarczenia dokumentów 

Wizyta w urzędzie 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Wymagane dokumenty 

Dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów 

  • wniosek o nadanie numeru PESEL 
  • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo 

Opłaty 

Brak 

Termin i sposób realizacji 

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw cyfryzacji w formie czynności materialno- technicznej. 

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez:

  • kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia dla dzieci obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkałych i urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  • organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy; 
  • organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dla obywateli polskich w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
  • organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy dla osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany powyżej. Numer PESEL może być nadany na wniosek osoby obowiązanej do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów. Wniosek składa się w postaci papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem do dowolnego organu gminy. We wniosku należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. 

Podstawa prawna

  • Ustawa o ewidencji ludności,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL . 
  • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Ewidencja ludności i dowody osobiste 

Pok. nr 22 (pierwsze piętro) 

Tel. 34 318 80 32 wew. 41 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00