Dowód osobisty – zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu

Sposoby dostarczenia dokumentów 

Wizyta w urzędzie 

Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Wymagane dokumenty

  • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (formularz generowany jest przez system obsługi dowodów osobistych). 
  • Do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, które jest składane przez pełnomocnika na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, załącza się: 
    • pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym przez wnioskodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub 
    • odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia opatrzone przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
  • Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, konsulowi albo za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą albo osobiście wystawcy dowodu osobistego. 

Opłaty 

Brak opłat. 

Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie 

Podstawa prawna

  • Ustawa o dowodach osobistych,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu . 

Tryb odwoławczy 

Nie przysługuje 

Dodatkowe informacje, uwagi

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.

Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego. 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. 

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Ewidencja ludności i dowody osobiste 

Pok. nr 22 (pierwsze piętro) 

Tel. 34 318 80 32 wew. 41 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00