Dokonanie zmiany imienia dziecka wciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

Sposoby dostarczenia dokumentów 

Wizyta w urzędzie 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Wymagane dokumenty

  •  dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu),
  • informacja o miejscu sporządzenia aktu urodzenia dziecka, oznaczenie tego aktu urodzenia oraz numer PESEL dziecka, jeżeli został nadany. 

Opłaty 

Opłata skarbowa w wysokości 11,00 zł. 

Płatności można dokonać w kasie Urzędu (gotówką lub kartą płatniczą) 

Dodatkowe informacje, uwagi

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. 

Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka. 

Do oświadczeń o wyborze imienia stosuje się następujące zasady: 

  • Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka.
  • Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.
  • Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia, jeżeli nie został zachowany termin do jego złożenia. 

Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie rodziców dziecka o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka. 

Konsul, który przyjął oświadczenie rodziców dziecka o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia, przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka. 

Termin i sposób realizacji 

Niezwłocznie 

Podstawa prawna

  •  ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej . 

Tryb odwoławczy 

Nie przysługuje 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego 

Budynek Urzędu Gminy Lipie 

pok. nr 23 

tel. 34 318 80 32 wew. 44

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00