Wpisanie do rejestru wyborców

Sposoby dostarczenia dokumentów 

Wizyta w urzędzie 

Listownie, 

drogą pocztową 

Formularz elektroniczny 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Pocztą 

Elektronicznie 

Wymagane dokumenty

 •  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 • oświadczenie o zamieszkaniu 

Opłaty 

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin i sposób realizacji 

W przeciągu 5 dni wydana zostaje decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców. 

Podstawa prawna 

Kodeks Wyborczy. 

Tryb odwoławczy 

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za Wójta Gminy Lipie, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Dodatkowe informacje, uwagi 

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje: 

 • z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze gminy Lipie;
 • na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Gminy Lipie— w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy Lipie bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy Lipie pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy Lipie. 

Informujemy, że osoby stale zamieszkujące pod wskazanym adresem obowiązane są do dopełnienia obowiązku meldunkowego określonego w ustawie o ewidencji ludności. 

We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców podaje się: 

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia, 
 • numer PESEL,
 • adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce. 

Do wniosku dołącza się: 

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, 
 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego w/w wniosek o wpisanie do rejestru wyborców złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. 

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Lipie przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze gminy Lipie. Dowodami potwierdzającymi fakt stałego zamieszkania mogą być np. kopia tytułu prawnego do lokalu (akt notarialny, umowa cywilnoprawna), oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje osoba chcąca wpisać się do rejestru, a nie jest właścicielem lokalu oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma zostać dokonany wpis do rejestru np. kopia rachunków, umów o korzystanie z mediów (o ile zostały wystawione imiennie na wnioskodawcę) albo zeznania świadków (np. sołtys, właściciel lokalu, sąsiad). 

W przypadku, gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się do tut. Urzędu celem przesłuchania ich do protokołu. 

Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców przesłany poprzez ePUAP nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkania pod określonym adresem. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej. 

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Wójt Gminy Lipie ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku. 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Ewidencja ludności i dowody osobiste 

Pok. nr 22 (pierwsze piętro) 

Tel. 34 318 80 32 wew. 41 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00