Wniosek o lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

Wizyta w urzędzie

Listownie, drogą pocztową

Formularz elektroniczny (ePUAP)

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście

Pocztą

Elektronicznie (ePUAP)

Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz wniosku (załącznik nr 1)

  • dwa egzemplarze projektu zagospodarowania terenu (skala 1:500) z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją planowanego zjazdu
  • pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (w oryginale do wglądu), wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł ** (jeżeli dotyczy),
  • dowód uiszczenia opłaty *** (jeżeli dotyczy)


** Opłata nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ oraz jeżeli udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

*** Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.2 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych - do 60 dni.

Opłaty

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. należy wnieść opłatę w wysokości 82 zł na rachunek Urzędu Gminy Lipie: 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą, może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna

  • art. 29, 29a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
     

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie

Referat Gospodarki i Infrastruktury,

pok. nr 3 (parter)

tel. 34 318 80 32 wew. 45 lub 46

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00