Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

Wizyta w urzędzie

Listownie, drogą pocztową

Formularz elektroniczny (ePUAP)

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście

Pocztą

Elektronicznie (ePUAP)

Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz (załącznik nr 1)
  • tytuł własności - w przypadku, gdy został nabyty w okresie krótszym niż 2 miesiące,
  • mapa (może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu).

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie

Referat Gospodarki i Infrastruktury,

pok. nr 3 (parter)

tel. 34 318 80 32 wew. 45 lub 46

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00