Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Sposoby dostarczenia dokumentów:

Wizyta w urzędzie
Listownie, drogą pocztową
Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście
Pocztą
Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
 2.  projekt planu - 2 egz. (w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu):
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
   lub
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu
 3.  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 4.  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 5. pełnomocnictwo, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony wraz dowodem zapłaty opłaty skarbowej

Opłaty

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej
Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii-  17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy gminy Lipie: 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001

Termin i sposób realizacji

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów m.in. dla:
  krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
   1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
   2. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego; 
 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 7. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 8. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 9. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
   
  1. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  2. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 10. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie 
Referat Mienia i Ochrony środowiska
Ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie
Pok. Nr 21 (pierwsze piętro)
Tel. 34 318 80 32 wew. 39

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 7:30–17:00
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30–15:30
piątek 7:30–14:00