Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Sposoby dostarczenia dokumentów: 

Wizyta w urzędzie 

Listownie, 

drogą pocztową 

Sposoby odbioru dokumentów 

Osobiście 

Pocztą 

Wymagane dokumenty: 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wniosek o zwrot podatku (załącznik nr 1) powinien zawierać: 

 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego; 
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany; 
 3. Numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną; 
 4. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy Lipie; 
 5. Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego; 
 6. Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego; 
 7. Numer rachunku bankowego potrzebny do zwrotu podatku na konto. 
 8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się także: 

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru, 
 • imienne faktury VAT oryginały lub ich kopie z okresu 6 miesięcy przed miesiącem składania wniosków, 
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (załącznik nr 2)
 • oświadczenie właściciela / dzierżawcy (załącznik nr 3,4) 
 • zestawienie faktur (załącznik nr 5) 
 • informacja ws. publikacji w BIP (załącznik nr 6)
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 7) 

Opłaty 

Nie dotyczy. 

Termin i sposób realizacji 

Wnioski można składać w dwóch terminach w ciągu danego roku, tj. I termin - luty, II termin - sierpień. Wydanie decyzji ustalającej wysokość kwoty zwrotu podatku akcyzowego powinno nastąpić w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje, uwagi 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego: 

 1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. 
 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
 3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. 
 4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. 

Producenci rolni mogą składać do burmistrza wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach: 

 • od 1 do 28 lutego danego roku producent rolny składa wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia roku ubiegłego do 31 stycznia roku bieżącego; 
 • od 1 do 31 sierpnia roku bieżącego producent rolny składa wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku bieżącego. 

Terminy wypłaty zwrotu: 

 • I termin - kwiecień danego roku, 
 • II termin - październik danego roku, 

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Lipie. 

Limit zwrotu akcyzy dla hodowców bydła ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. 

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy. 

Dodatkowo do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określone w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku ubiegania się producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. 

Limit zwrotu podatku ustala się jako sumę jako sumę: 

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, 
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2023 roku wynosi 1,20 zł 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lipie. 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Komórka organizacyjna 

Urząd Gminy Lipie 

Referat finansowy (podatki) pok. nr 6 (parter) 

tel. 34 318 80 32 wew. 43 

Godziny przyjmowania klientów: 

poniedziałek 7:30-15:30 

wtorek 7:30–17:00 

środa 7:30-15:30 

czwartek 7:30–15:30 

piątek 7:30–14:00