Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Sposoby dostarczenia dokumentów:

Wizyta w urzędzie
Listownie, drogą pocztową
Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście
Pocztą
Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Więcej informacji

Każda nieruchomość, która nie została podłączona do sieci kanalizacyjnej musi być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem i odpowietrzenie.
Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego powinien posiadać zawartą umowę z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Lipie. Wykaz uprawnionych przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej gminy http://www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce – Prawo lokalne /Rejestr działalności regulowanej/ Nieczystości ciekłe 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z częstotliwością określoną w instrukcji obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie rzadziej, niż raz na 12 miesięcy), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.
Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właścicieli nieruchomości podlega karze grzywny do 5000,00 zł. Postępowanie w tym przedmiocie toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do wypełnienia druku zgłoszenia posiadanego urządzenia do tej ewidencji.
Zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków należy zgłosić niezwłocznie po oddaniu obiektu budowlanego do eksploatacji lub bezpośrednio po powzięciu informacji o istnieniu obowiązku zgłoszenia. 
Zgłoszenia powinien dokonać właściciel nieruchomości, przy czym przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.
Dokonując zgłoszenia przez internet (ePUAP) należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Opłaty

Brak.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 

Pliki do pobrania
Ankieta-zgłoszenie do ewidencji.pdf pdf,168.55 KB pobierz plik