Numery kont

Rachunek bankowy Gminy Lipie 
Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział w Lipiu (ul. Częstochowska 108, 42-165 Lipie) 
93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 

Rodzaje wpłat: podatek od środków transportowych, opłaty skarbowe, wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, dzierżawy i czynsze, opłata adiacencka, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego

 • Wpłaty wadium, zabezpieczenia wykonania umowy, sprzedaż/zakup nieruchomości – wpłat należy dokonywać na konto o numerze 39 82501026 2102 0000 0026 0003
 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wpłat należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w zawiadomieniach i blankietach opłat
 • Podatki (od nieruchomości, rolny, leśny)
  Wpłat należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w nakazach płatniczych, decyzjach wymiarowych oraz decyzjach zmieniających
 • Opłata z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków
  Wpłat należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane na fakturach

Dokonując wpłaty należności w formie przelewu lub za pomocą dowodu wpłaty należy dokładnie opisać wnoszoną wpłatę. Brak opisu lub zbyt ogólnikowy bądź niekompletny opis utrudnia jej   prawidłowe zaksięgowanie i przyporządkowanie 

W opisie wpłaty należy podać następujące dane:

 1. Imię i nazwisko – podatnika osoby, której wpłata dotyczy lub numer decyzji lub numer karty podatnika (np. Jan Kowalski lub numer decyzji lub numer karty podatnika)
 2. Określenie rodzaju wnoszonej opłaty lub podatku oraz wskazanie okresu (raty), którego wpłata dotyczy, np.:
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres/miesiąc…
 • Podatek od nieruchomości/rolny/leśny…za okres… /lub/ rata… /lub/ nr karty… (z nakazu płatniczego)
 • Podatek od środków transportowych – rata…
 • Opłata za wodę, faktura nr…, nr karty…(znajdujący się na fakturze)
  Przy wpłatach dokonywanych po terminie płatności do kwoty opłaty lub podatku należy doliczyć odsetki za zwłokę. W przypadku, gdy wpłacający posiada zaległości z tytułu opłat bądź podatków lokalnych, wpłaty nieopisane zostaną zaliczone na poczet należności zaległych oraz kosztów upomnień.

Kasa Urzędu

Wpłat należności (oprócz opłat za wodę) można dokonać także w kasie Urzędu (pierwsze piętro, pokój nr 14). Można płacić kartą lub gotówką.
W przypadku płatności kartą, wpłaty przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30
 • wtorek: 7.30-17.00
 • piątek: 7.30-14.00

W przypadku płatności gotówką, wpłaty przyjmowane są w godzinach:

 • Poniedziałek – czwartek: 7.30-14.00
 • Piątek: 7.30-13.00