Położenie

Gmina Lipie położona jest w północnej części województwa śląskiego. Jest jedną z dziewięciu jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład powiatu kłobuckiego. Sąsiaduje: od północy z gminą Działoszyn i gminą Pątnów, od zachodu z gminą Rudniki, od południa z gminą Krzepice i Opatów, a od wschodu z gminą Popów.              

 

Zajmuje obszar 99 km 2 , który jest zróżnicowany pod względem rzeźby terenu, geologii, hydrologii i botaniki. Według podziału fizycznogeograficznego gmina położona jest na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w obrębie dwóch jednostek: Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Krzepickiego. Pod względem hydrograficznym obszar ten obejmuje dorzecze Liswarty – lewego dopływu Warty. - wstawić obraz mapy- z tekstem alternatywnym: Grafika przedstawiająca mapę gminy Lipie Lipie to malownicza gmina o dużych walorach historycznych i przyrodniczych. Pośród pięknych krajobrazów, skałek wapiennych, lasów i łąk, kryją się zabytki architektury o bogatej historii, owiane tajemniczymi opowieściami i legendami. Duża różnorodność przyrodnicza, krajobrazowa oraz bogata historia zachęcają do wypoczynku, uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Północno-wschodnia część gminy należy do otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Znajdują się tu 3 rezerwaty przyrody: Szachownica, Bukowa Góra i Stawiska. Przez teren gminy prowadzi turystyczny szlak rezerwatów przyrody, znakowany na niebiesko zaczynający się w Blachowni, biegnący przez rezerwaty Szachownica, Węże, Dąbrowa w Niżankowicach, Mokry Las, do przystanku PKP Chorzew Siemkowice.           

 

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ponad połowę jej powierzchni, w tym większość to grunty orne. Największy areał zasiewów stanowi uprawa zbóż: żyta, jęczmienia, mieszanek zbożowych. Lasy natomiast stanowią 31,8% powierzchni gminy.  

        

 Według staniu na 31 grudnia 202 roku na terenie gminy odnotowano 567 prywatnych podmiotów gospodarki narodowej, przy czym 498 podmioty to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Większość firm zajmuje się działalnością handlową i usługami budowlanymi.      

     

Na terenie gminy znajduje się 21 miejscowości, z czego 19 to wsie sołeckie: Albertów, Brzózki, Danków, Giętkowizna, Grabarze, Julianów, Kleśniska, Lindów, Lipie, Napoleon, Natolin, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie, Rozalin, Stanisławów, Szyszków, Wapiennik, Zbrojewsko, Zimnowoda. Miejscowości bez statusu sołectwa to Chałków i Troniny.         

 

Gmina posiada sieć wodociągową i częściowo sieć kanalizacyjną. Od 2007 roku działa gminna oczyszczalnia ścieków.             

 

Połączenie komunikacyjne zapewniają: droga krajowa nr 42 Działoszyn – Jaworzno oraz liczne drogi powiatowe i gminne.