Dowód osobisty – wniosek o wydanie dokumentu

Sposoby dostarczenia dokumentów

Wizyta w urzędzie
Formularz elektroniczny (dotyczy tylko osób do 12 r. ż.)
Sposoby odbioru dokumentów
Osobiście

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz wniosku (stawiennictwo osobiste)
  • jedna kolorowa fotografia  o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.


Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej (dotyczy tylko osób do 12 r. ż. załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 

  • Dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
     

Organ gminy, przyjmując wniosek, sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL.
W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
Do czasu wyjaśnienia niezgodności danych zawartych we wniosku nie przekazuje się go ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego.
Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego, odpowiednio, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Opłaty

Dowody są bezpłatne.

Termin i sposób realizacji

Wniosek na dowód osobisty składa się osobiście, a termin oczekiwania na dokument wynosi do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa o dowodach osobistych,
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie pisemnej.
Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w obecności tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia).


O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Pok. nr 22 (pierwsze piętro)
Tel. 34 318 80 32 wew. 41

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 7:30–17:00
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30–15:30
piątek 7:30–14:00